PIT-39 i przychody z zagranicy w 2016 roku

Opublikowano: 20 lipca 2017 img5664

Wypełniając druk PIT-39 2016 należy pamiętać o tym, że wykazujemy w nim także przychody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, które położone były poza granicami kraju. Do przychodów takich podatnik winien zastosować metodę proporcjonalnego odliczania, ponieważ dochody osiągane w kraju łączą się z tymi, które osiągnięto poza nimi. Co istotne, w przypadku PIT-39 nie ma potrzeby deklarowania przychodów zwolnionych od opodatkowania. Wiąże się to z tym, że dochody takie nie mają wpływu na ewentualne podwyższenie progu skali podatkowej. W związku z tym nie mają znaczenia dla rozliczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

PIT-39 i metoda odliczania proporcjonalnego

Metoda proporcjonalnego odliczania ma zastosowanie tam, gdzie przychody ze źródeł pochodzących za granica przez osobę zamieszkałą w Polsce, nie są objęte umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub ewentualnie takiej umowy nie zawarła Polska z danym krajem.

Zasady obliczania są następujące: od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów (oczywiście dotyczy to także działalności gospodarczej, prowadzonej za granicą) odliczamy kwotę, która równa jest podatkowi płaconemu za granicą. Zasada jest jednak taka, że odliczenie takie nie może przekroczyć takiej części podatku, która przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w innym kraju (stanowią o tym kolejno art. 27 ust.9 i art. 30C ust.4 ustawy o PDOF). Stosuje się to także do tych osób, które w ciągu roku podatkowego uzyskały wyłącznie dochody z tytułu działalności lub źródeł spoza terytorium kraju.

Metoda proporcjonalnego odliczania ma zastosowanie dla dochodów uzyskiwanych ze źródeł położonych w takich krajach jak np. Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, a także niektórych krajach Wspólnoty Europejskiej, np. Belgia czy Holandia.

Przychody z zagranicy w PIT-39

W przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonych za granica, podatnik powinien dodatkowo ująć:

niepobrany przez płatnika podatek ryczałtowy z kapitałów pieniężnych zryczałtowany podatek obliczany od dochodów ze źródeł spoza granic kraju; wliczają się w to dochody uzyskane z tytułu odsetek od pożyczek, oprócz pożyczek na działalność gospodarczą, odsetek i dyskont od papierów wartościowych, odsetek oraz innych przychodów od środków pieniężnych, jakie podatnik zgromadził, oprócz środków pieniężnych związanych z wykonywaniem określonej działalności gospodarczej, dywidend, a także innych przychodów w związku z udziałem w zyskach osób prawnych oraz wreszcie od dochodów z tytułu udziału w funduszu kapitałowym.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY