Jak wypełnić PIT za 2017 rok?

Wypełnianie formularza PIT spędza sen z powiek wielu podatnikom. Część obawia się konsekwencji popełniania błędu, większość jednak nierzadko nie ma pojęcia, jakie kwoty umieścić w jakich rubrykach, ani gdzie znaleźć informacje o przysługujących ich ulgach i zobowiązaniach.

Coraz więcej podatników decyduje się na skorzystanie z darmowych programów do wypełniania formularz PIT. Są one szybkie i łatwe w obsłudze oraz zmniejszają ryzyko popełniania błędów w obliczeniach.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu lub wejściu na stronę internetową, jeżeli deklaracja ma być wypełniania on-line, podatnik powinien w pierwszej kolejności wprowadzić swoje dane osobowe. Umożliwia to jego identyfikację w systemie e-Deklaracji. Można także skorzystać z PFR (Wstępnie Wypełnionego PIT-u), gdzie znajdują się wszystkie konieczne dane.

Jeżeli podatnik planuje wypełnić swoją deklarację wraz ze współmałżonkiem lub skorzystać z ulgi prorodzinnej bądź przysługującej z tytuły osoby samotnie wychowującej dziecko, powinien również wpisać dane poszczególnych członków rodziny.

W kolejnym kroku należy wpisać wszelkie źródła przychodów, jakie podatnik osiągnął w minionym roku. Dotyczy to także współmałżonka, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, należy wprowadzić wszystkie kwoty przychodów.

Jest to niezwykle ważny krok, dlatego nie należy się spieszyć i uważnie wpisywać każdą cyferkę i przecinek.

Po wykonaniu tego zadania, podatnik może określić ulgi, jakie mu przysługują, jeżeli ma do takich prawo bądź nie korzystał z nich do tej pory: ulgę na dzieci, za Internet czy mieszkaniową.

I to wszystko. Tak właśnie wypełnia się PIT. Poniżej znajduje się jednak więcej szczegółów, które z pewnością przydadzą się nie jednemu podatnikowi.

Jak rozliczyć PIT za rok 2017?

W 2018 roku podatnik może skorzystać z jednego z poniższych PIT-ów bądź z kilku jednocześnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Powinien się uważnie zapoznać z poniższą listą i wybrać właściwy dla siebie formularz.

PIT-37 – za pomocą tego druku można się rozliczać ze wszystkich tych przychodów, w których uczestniczył płatnik, czyli osoba odprowadzająca za potrącenie, a następnie przesłanie zaliczki na podatek do właściwego Urzędu Skarbowego w trakcie roku; jeżeli choć raz podatnik musiał rozliczać się z niego samodzielnie, nie możesz skorzystać z tego rodzaju formularza; łącznie drukiem PIT-37 można złożyć załączniki: PIT/O, PIT/D, PIT-2K,

PIT-36 – w tym druku podatnik ma możliwość wykazania przychodów, z których samodzielnie lub częściowo musiał odprowadzić zaliczkę na podatek; są nimi np. przychody z tytułu działalności gospodarczej, sprzedaży rzeczy ruchomych, praw autorskich, zatrudnienia za granicą; załączniki, jakie można składać wraz z tym formularzem, to: PIT/ZG,  PIT/B, PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/DS, PIT/BR, PIT-2K,

PIT-38 – za pomocą tego druku podatnik rozlicza się z przychodów, która otrzymał w wyniku zbycia inwestycji kapitałowych, w tym papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach obdarzonych osobowością prawną, które nie są objęte ryczałtem,

PIT-28 – za pomocą tego druku podatnik może rozliczyć się na zasadach ryczłtu ewidencjonowanego oraz przychód uzyskanych z tytułu dzierżawy, najmu lub umów o podobnym charakterze, a także z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej; wraz z tym formularzem można złożyć następujące załączniki: PIT/O, PIT/D, PIT-2K,

PIT-36L – za pomocą tego druku podatnik może rozliczyć się z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach podatku linowego (stałe oprocentowanie niezależnie od przychodu, które wynosi 19%); do tego formularza można dołączyć załączniki: PIT/ZG, PIT/B, PIT/O, PIT/BR,

PIT-39 – za pomocą tego druku można się rozliczyć ze zbycia nieruchomości i praw z nimi związanych,

PIT-16A – za pomocą tego druku może rozliczyć się podatnik, który korzystał z rozliczania działalności gospodarczej na zasadach karty podatkowej,

PIT-19 – za pomocą tego druku rozliczają się duchowni.

Jakie istnieją formy rozliczenia PIT-u za rok 2017?

Istnieje kilka sposób, dzięki którym podatnik może rozliczyć się z PIT-u:

samodzielnie – korzystają z udostępnianych w Internecie programów do rozliczeń, oraz przesyłając je drogą elektroniczną,

osobiście  – składając formularz we wskazanym Urzędzie Skarbowym albo też wysyłając wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej, która opatrzy go potwierdzeniem nadania listu poleconego; możliwe jest także złożenie go w w placówce konsularnej, dyrekcji więzienia, kapitanowi statku,

– korzystając z wniosku o przygotowanie wstępne rozliczenia podatkowego PIT-WZ; opcja ta dostępna jest wyłącznie dla osób, które składają PIT-37; w przypadku Internetu możliwe jest także złożenie formularza PIT-38,

– podatnik może także skorzystać z usług biura księgowego lub doradcy podatkowego,

– dla osób pobierających świadczenia od organu rentowego, które nie korzystają z żadnych ulg podatkowych, możliwe jest złożenie zeznania przez te organy w ich imieniu.

W roku 2018 nie będzie możliwości zobowiązania pracodawcy do rozliczenia podatku za podatnika. Podobnie jak szansy na zdeklarowanie formularza PIT-40, który to należało wypełnić i przesłać na początku roku. Zamiast tego konieczne będzie wypełnienie go samodzielnie.

Jakie są najważniejsze terminy przy składaniu PIT-u?

 • 31 stycznia 2018 r. – dla PIT-28,
 • 30 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin rozliczenia: PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT39,
 • między 15 marca a 16 kwietnia 2018 r. – podatnik powinien złożyć PIT-WZ, a następnie złożyć PIT-37 w ustawowym terminie.

Jakie ulgi przysługują podatnikowi?

Przy rozliczaniu za pomocą formularzy: PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28, można odliczyć następujące ulgi:

 • ulgę rehabilitacyjną,
 • darowizny: na cele kultu religijnego, na rzecz krwiodawstwa, na organizacje pożytku publicznego, na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i kościelnych osób prawnych,
 • za opłacanie abonamentu internetowego,
 • z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej podwyższyły ich podstawę opodatkowania,
 • ulgi na badanie i rozwój,
 • z tytułu zapłaconych składek ZUS, składek na Indywidualne konto zabezpieczenia społecznego (IKZE) i składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • z tytułu wychowywania dzieci,
 • ulgę abolicyjną (dla przychód zza granicy),
 • stratę z lat wcześniejszych.

Podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-36 i PIT-37 mogą odliczać kwotę  zmniejszającą podatek (w zależności od zarobków wynieść ona może do 1188 zł rocznie).

Dzięki formularzowi PIT-28 podatnik może odliczać te same ulgi, oprócz: ulgi na dzieci (prorodzinnej) i ulgi na badania i rozwój.

Podatnicy rozliczający się z przychodów z działalności opodatkowane podatkiem liniowym (PIT-36L) mogą jedynie odliczać: ulgę na badania i rozwój, ulgę na nowe technologie (na mocy praw nabytych w minionych latach), składki ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulgę abolicyjną (przychody z zagranicy).

Żadne ulgi nie przysługują podatnikom rozliczającym się za pomocą formularza: PIT-38, PIT-39, PIT-16A i PIT-19. W przypadku dwóch ostatnich jedynym wyjątkiem są ubezpieczenia zdrowotne.

W 2018 roku nie trzeba płacić odsetek za nieterminowe opłacenie podatku, jeżeli wyniosły one nie więcej niż 8,70 zł.

O czym należy pamiętać, wypełniając deklarację?

Przekroczenie terminu związane jest z odpowiedzialnością karną oraz koniecznością zapłacenia grzywny.

Deklaracja powinna być opatrzona odręcznym podpisem, jeżeli składana jest w w formie papierowej. Z tej formalności zwolnione są druki PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-16 przesyłane za pośrednictwem systemu e-Deklaracji.

W takim wypadku należy podać jedynie poniższe informacje, które służą prawidłowej identyfikacji podatnika:

– numer NIP (jeśli jest on u podatnika wymagany),

– imię (pierwsze),

– nazwisko,

– numer PESEL,

– datę urodzenia,

– kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Co się dzieje po złożeniu deklaracji w formie elektroniczne?

Po przesłaniu zeznania za pośrednictwem systemu e-Deklaracji, podatnik otrzyma od Ministerstwa Finansów tzw. UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które zostanie wygenerowane jako dowód, że podatnik złożył zeznanie w określonym czasie. Należy je zachować (w formie papierowego wydruku bądź jako plik PDF), na wypadek przeprowadzania kontroli.

Jak rozliczać się ze współmałżonkiem?

Deklarację podatkową można wypełnia również ze współmałżonkiem za pośrednictwem Internetu. Wtedy formularza składa tylko jeden z małżonków. Wystarczą jedynie dane osobowe obojga partnerów oraz kwota podatku, jaką osiągnięto za ubiegły rok. Podobnie należy postępować w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Jak mogę złożyć korektę?

Podobnie jak w przypadku normalnej deklaracji, można tego dokonać także na dwa sposoby – tradycyjnie bądź drogą elektroniczną. Programy udostępniane w Internecie posiadają do tego celu specjalnie przygotowaną opcję.

Poprzedni
Powrót
Zobacz najnowsze poradniki:
POPULARNE NEWSY