Masz pytania
dotyczące
Programu PIT?

Zadzwoń:

+48 795-795-747

PIT-37 - rozliczenie roczne 2022 / 2023

Formularz PIT-37 jest najpopularniejszą formą rozliczenia z Urzędem Skarbowym, skierowaną do osób rozliczających się za pośrednictwem płatnika, czyli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, osiągających zarobki z tytuły pełnionych funkcji, w ramach świadczeń z tytułu rent i emerytur, zasiłków, praw autorskich czy w ramach konkursów. Formularz PIT-37 podlega najczęstszym zmianom, ze względu na szereg ulg, jakie oferuje, a które zmieniają się każdego roku, dlatego warto korzystać z pomocy, podczas jego wypełniania.

Osoby osiągające przychody na podstawie wyżej wymienionych umów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, w tzw. skali podatkowej 18% lub 32% (w przypadku przychodów przekraczający kwotę 85, 582 zł). Nie mają one jednak obowiązku odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego, gdyż wykonuje je za nie płatnik. Do końca lutego 2024 roku ma on obowiązek przekazać podatnikowi PIT-11, na podstawie którego powinna być wypełnione zeznanie podatkowe.

Druk rozliczenia PIT-37 za 2022 w 2023 rok

Formularz PIT 37 nie może być natomiast wypełniony przez osoby, które samodzielnie odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy, np. pracując w ramach umowy o dzieła między osobami prywatnymi. W takim wypadku konieczne jest wypełnienie formularza PIT-36.

Podatnik posiada szereg ulg, z jakich może korzystać w ramach druku PIT-37: ulgi internetowej, prorodzinnej, mieszkaniowej. Osoby, które skorzystały z ulgi internetowej muszą liczyć się z jej wygaśnięciem, natomiast ci podatnicy, którzy jeszcze jej nie wykorzystali posłużyć się mogą nią dwa razy. Ulga prorodzinna natomiast znacznie wzrosła dla rodzin wielodzietnych, na trzecie, czwarte i kolejne dziecko.

Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druk PIT/O, na cele mieszkaniowe używa się formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K.

Druk PIT-37 można rozliczać wspólnie ze współmałżonkiem pod warunkiem, że oboje mają prawo do skorzystania z takiej możliwości. Jeżeli jedno z nich musi wypełnić formularza PIT-36, w takim wypadku należy wspólnie wypełnić PIT-36.

Z druku skorzystać mogą także osoby samotnie wychowujące dzieci, pod warunkiem, że małoletnie dziecko to za ubiegły rok samodzielnie nie osiągnęło dochodu, np. w ramach spadku albo darowizny. W takim wypadku konieczne jest wypełnienie druku PIT-36 i dołączenie do niego załącznika PIT/M.

Jak wypełnić PIT 37?

Formularz PIT-37 służy to rozliczania pracowników, którym od przychodów potrącono koszty uzyskania i zaliczki na podatek dochodowy z tytułu:

 • stosunku pracy,
 • stosunku służbowego,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • pracy nakładczej.

Z zasady chodzi o przychody, z których odciągany był podatek tylko za pośrednictwem płatnika. W każdym innym wypadku, np. samodzielnego odciągania zaliczek za podatek albo rozliczania się z przychodów małoletnich dzieci, należy wypełniać inne formularze niż PIT-37.

Poszczególne kwoty wprowadza się we właściwych rubrykach dostępnych w części C.1 formularza PIT-37 – określają one dochody i straty, jakie poniósł podatnik w związku z osiąganymi przychodami. Należy w nich uwzględnić: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, straty oraz pobranej w ciągu roku zaliczki. Większość z tych informacji zazwyczaj znajduje się w formularzu PIT-11 dostarczonym przez pracodawcę do końca lutego, inne należy wyliczyć, zwłaszcza, jeżeli podatnikowi przysługują jakiekolwiek ulgi zmniejszające należy podatek.

Czasami jednak zdarza się sytuacja, kiedy podatnik zdany jest wyłącznie na siebie, dlatego też poniżej dokładnie wyjaśnione są informacje, jakie należy umieścić w odpowiednich polach formularza PIT-37.

Co wpisać do rubryki 1 w ramach przychodu?

Za przychody ze przychody z wyżej wymienionych źródeł uważa się wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze, jak również ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Chodzi zwłaszcza o:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • wszelkiego rodzaju dodatki, nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
 • inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne.

Należy jednak pamiętać, że kwoty wskazywane w formularzu PIT-11 mogą nie pokrywać się z rzeczywistością. Za każdy błąd, jakie zostanie wprowadzony w druku PIT-37, odpowiada podatnik, nie pracodawca.

Poniżej znajduje się kilka wskazówek, którymi podatnik powinien się kierować, aby nie dopuścić do podobnej sytuacji.

 • należy wykazać jedynie przychód za określony rok – za okres od stycznia 2022 do grudnia 2022, żadnych innych, zwłaszcza tych, które podatnik otrzymał w roku, w którym składana jest deklaracja,
 • nie należy zaokrąglać otrzymanych kwot, tylko podawać pełną wartość do dwóch miejsc po przecinku,
 • nie należy mylić przychodu i dochodu; przychód jest wartością brutto, czyli kwotą, jaka otrzymywana jest przed wszelkiego rodzaju potrąceniami.

W rubryce nr 1 w części C.1 podatnik powinien dodać do siebie wszystkie przychody, jakie uzyskał w minionym roku niezależnie od ich źródła. Jeżeli część z nich pochodzi z umów z tytułu praw autorskich, w takim wypadku należy kwotę tę podzielić na dwie części. Gdy wartość ta przekroczy 85 528 zł oraz nie będzie przy nich miało zastosowania 50% kosztów, należy nadwyżkę dodać do przychodów w górnej rubryce.

Należy w niej również wpisać wartość wynagrodzenia chorobowego i wypłacanych zasiłków. Jeżeli pieniądze pochodzą z ZUS-u, kwotę należy wpisać w polu: „Inne źródła dochodów”.

Jak wypełnić rubrykę 2 o kosztach uzyskania przychodu?

W górnej części rubryki podatnik powinien umieścić koszty ustalane ryczałtowo, w dolnej zaś połowę kosztów – stawkę stosowaną przy umowach autorskich.

W ramach umowy o pracę można uzyskać dwa rodzaje kosztów: autorskie i ryczałtowe. Próg w przypadku kosztów autorskich stanowi kwota 42 764 zł – jej nadwyżka powinna zostać umieszczona w górnej rubryce, wartości poniżej w dolnej.

W wyjątkowych przypadkach, jak koszty poniesione na dojazd do pracy, dokumentowanych imiennymi biletami okresowymi, można ją wliczyć, pod warunkiem, że przekracza kwotę naliczaną na zasadach ryczałtowych.

Oblicza się je następująco – od przychodów odejmuje się wszelkie potrącenia ze strony pracodawcy (składki ZUS), a następnie z połowy tej sumy oblicza się podatek.

Oba koszty może rozliczać pracownik, który przepracował choćby jeden dzień przy podpisanej umowie o pracę.

Kwoty te obejmują wartości:

 • miesięcznie: 111 zł 25 gr dla pracownika posiadającego miejsce zamieszkania w miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy oraz rocznie 1 335 zł w przypadku jednej umowy oraz 2 002 zł 05 gr w przypadku wielu umów,
 • miesięcznie 139 zł 06 gr dla pracownika dojeżdżającego, który nie otrzymał dodatku za rozłąkę, rocznie: 1 668 zł 72 gr w przypadku jednej umowy oraz 2 502 zł 56 gr w przypadku wielu umów.

Suma wszystkich kosztów nie może przekroczyć rocznych limitów – jeżeli podatnik zawarł z jednym pracodawcą kilka umów, zwykle płatnik zajmuje się kontrolą tych wartości, jeżeli jednak podatnik pracuje dla wielu pracodawców, a ci obliczają koszty właściwe tylko dla własnej umowy, wtedy to podatnik w rozliczeniu roczny zobowiązany jest to pilnowania limitów rocznych.

Przed wpisaniem ich do rubryki nie należy ich zaokrąglać do pełnych złotych.

Dodatkowo rozliczać się je powinno w miesiącach, w których wykonana została praca, a nie wypłacone wynagrodzenie. Podobnie jest z rokiem – rozlicza się z tego, w którym praca została wykonana.

Jak wypełnić rubrykę 3 o dochodach?

Dochód to inaczej suma przychodów pomniejszona o sumę kosztów, jakie podatnik uzyskał z umowy o pracę lub umów pokrewnych. Powstaje, gdy wynik tego działania jest liczbą większą od zera.

Aby ustalić wartość dochodu należy wykonać dwie operacje: odejmować od kwoty przychodów koszty ryczałtowe oraz od przychodów koszty autorskie. Po dokonaniu odpowiednich obliczeń, może się okazać, że wystąpi dochód w przypadku kosztów autorskich, a strata przy kosztach ryczałtowanych.

Należy też pamiętać, że kwoty dochodu nie należy zaokrąglać do pełnych złotych.

Kiedy wypełnić rubrykę 4?

Należy ją wypełnić, kiedy pojawi się starta w dochodach z tytuły umowy o pracę oraz umów pokrewnych. Jest to jednak rzadkością, w tego typu umowach.

Przychód można obniżać o wartość straty w ciągu pięciu lat, następujących po roku, za który została wykazana, przy czym w ciągu roku można wykazać jedyne połowę jej wartości. Rozlicza się ją w ramach źródła przychodu, z jakiego powstała, tzn. umowy cywilnoprawnej nie można rozliczać ze strat za umowę o pracę.

Jak wypełnić rubrykę 5?

Jest to kwota, jaka została pobrana przez płatnika na poczet zaliczki na podatek w ciągu całego roku. Zwykle wartość tej rubryki przepisuje się z formularza PIT-11. Sytuacja taka ma miejsce wyłącznie pod warunkiem otrzymania wynagrodzenia, a nie samego faktu bycia zatrudnionym.

Kwoty zaliczek powinny być podane z zaokrągleniem do pełnych złotych, ponieważ taką podawał płatnik w czasie przesyłania pieniędzy do Urzędu Skarbowego.

Jeżeli okaże się, że płatnik zaniżał koszty, tym samym narażając podatnika na ponoszenie dodatkowych kosztów wynikłych z różnicy w sumach, podatnik może ubiegać się o wyjaśnienie sytuacji lub korektę formularza PIT-11, jeżeli pomyłka zostanie wykryta przed końcem kwietnia. Płatnik ma obowiązek ją rozpatrzyć i zwrócić ewentualne koszty.

Terminy w PIT-37

Rozliczenie PIT-37 powinno zostać przeprowadzone do 30 kwietnia 2024 roku. Jeżeli podatnikowi wypłacane są świadczenia przez organ rentowy, są one automatycznie rozliczane przez ten organ w ramach formularza PIT-40A.

Sprawdź nasz program do PIT!

Pracujesz na umowę o pracę, ale nie wiesz, jakie ulgi Ci przysługują? Albo w jaki sposób rozliczyć je w ramach podatku? Może pracujesz w ramach pracy wykonywanej osobiście i nie wiesz, jak powinieneś wypełnić roczną deklarację? Może samotnie wychowujesz dziecko i potrzebujesz pomocy w skorzystaniu z przysługujących Ci ulg podatkowych?

Jeżeli tak, to nasz program PIT-37 będzie dla siebie nieocenioną pomocą. Jest prosty w obsłudze. Posiada przejrzystą strukturę, a udział podatnika ogranicza się jedynie do wypełnienia określonych pól. Program PIT-37 przeprowadzi się bezboleśnie przez proces, który wielu przyprawia o bezsenne noce. W dodatku można go pobrać na komputer lub skorzystać z wersji on-line, która nie zabiera miejsca i nie wymaga instalacji. Możesz łatwo wygenerować druk, który potem wystarczy wydrukować i złożyć w Urzędzie Skarbowym, albo przesłać go za pomocą systemu e-Deklaracji.

Najnowsze artykuły o PIT 37
Zobacz wszystkie

Z programu PIT 2024 skorzystasz za pomocą komputerów z systemem operacyjnym: Windows, Linux, Macintosh.
Wersja online działa prawidłowo na przeglądarkach: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.

FUNDACJA STUDENCKA
"MŁODZI-MŁODYM"
 • Adres:
  ul. Bór 116
  42-202 Częstochowa
  województwo śląskie
  NIP: 9492044231
 • Email:
  biuro@fsmm.pl
 • Infolinia:
  795-795-747
PIT 2023 / 2024

Rozlicz PIT za 2023 rok z FSMM.pl. Znajdziesz u nas niezawodny program do wypełniania druków PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami. Nasza aplikacja w wersji do pobrania oraz w wersji online umożliwia wysłanie gotowej deklaracji podatkowej przez Internet prosto do Urzędu Skarbowego za pomocą systemu e-Deklaracji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1.5% podatku przekazywanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Pomoc PIT

tel:+48 795-795-747

Pobierz darmowy program PIT 2023/2024 i rozlicz się w 3 prostych krokach!

Bez wychodzenia z domu, bez kolejek!

 • 1

  Wybierz druki PIT

 • 2

  Wypełnij PIT w 4,57 min

 • 3

  Wyślij PIT do ministerstwa Finansów