Zmiany w PIT za 2017 rok

Opublikowano: 12 września 2017 Zmiany w PIT 2017/ 2018

Jakie nastąpiły zmiany w rozliczeniach PIT?

Ministerstwo Finansów przeprowadziło zapowiadane zmiany. Wprowadzono szereg modyfikacji obejmujących rozliczenia roczne, które będą miały wpływ na przyszłoroczne zeznania (PIT 2018). Warto się z nimi zapoznać, żeby wiedzieć, co czeka podatnika w nadchodzącym okresie.

Jaka jest aktualna kwota wolna od podatku?

Zmianą, która zdaje się najważniejszą spośród wszystkich, jakich dokonano: zamiast 556,02 zł obowiązywać będzie zakres od 1188 zł do 0 zł. Jej wysokość będzie zależała od wartości podstawy opodatkowania, na który składa się przychód pomniejszony o koszty podatkowe oraz dochodu pomniejszone o wszelkie przysługujące podatnikowi ulgi.

Zasada jest prosta: im wyższa będzie podstawa, tym kwota zmniejszająca podatek będzie malała. Oznacza to, że osobom do wysokich zarobkach przyjdzie dopłacić do podatku, a tym, którzy otrzymują od pracodawców mniej mogą liczyć na większy zwrot. Należy jednak pamiętać, że nie zmieni się kwota zaliczki przesyłanej do Urzędu Skarbowego w trakcie roku – zmiana w 2018 roku będzie odczuwalna dopiero po złożeniu rocznego zeznania.

Jak zmieniły się zasady wypełniania PIT-TP?

W roku 2018 zostanie po raz pierwszy zastosowana trzystopniowa dokumentacja stosowana przy transakcjach z podmiotami powiązanymi lub posiadającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą politykę podatkową. Jej stopień będzie zależał od wartości transakcji oraz wartości przychodów zaangażowanych stron.

Do sporządzenia jakiejkolwiek dokumentacji konieczne jest osiągnięcie 2 000 000 euro przychodów lub kosztów. Dopiero wtedy cała procedura może ruszyć oraz można określić, jaki stopnień obowiązuje strony.

Co może obniżyć koszt podatku poza ulgami?

W 2017 roku transakcje gotówkowe między przedsiębiorcami przekraczające 15 tys. złotych będą się klasyfikowały do obniżenia podatku poprzez obniżenie kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym PIT. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia transakcji za pomocą rachunku bankowego, w przeciwnym razie nie będzie on mógł być w liczony w koszty, a tym samym nie obniży przychodu.

Jakie są zmiany przy rekompensacie krwi?

Krwiodawców, którzy do tej pory cieszyli się z ulgą o wartości równej ekwiwalentowi krwi – 130 zł za litr krwi lub osocza – obowiązują od 2017 roku nowe zasady jej naliczania. Obecnie jest to iloczyn kwoty rekompensaty i litrów oddanej krwi lub jej ekwiwalentów, które są obliczane wg poniższej zasady – za jeden na jeden litr krwi przypada:

 • 3 litrom osocza,
 • 2 donacjom krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
 • 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
 • 2 jednostkom krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Zasadniczo zmiany te nie dotyczą samych krwiodawców, ale osób, które były dawcami jej składników. W przypadku osocza zmiana wygląda następująco: do tej pory obowiązywała zasada jeden litr – 130 złotych, za dwa litry 260 złotych. Obecnie będzie to wyglądało w następujący sposób: 130 złotych za jeden litr, 130 złotych dzielone na dwa litry, co daje 65 złotych za litr osocza.

Jak rozliczać się będą obcokrajowcy?

W 2018 roku obcokrajowcy rozliczać się będą z następujących rodzajów przychodu, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się ich rezydencja podatkowa.

Należą do nich:

 • praca wykonywana na terenie kraju na podstawie umowy o stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalność wykonywana osobiście na terenie kraju, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalność gospodarcza prowadzona na terenie kraju, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład,
 • położona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomość lub prawa do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości,
 • papiery wartościowe oraz pochodny instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 • przychody z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości,
 • tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Jaka będzie przysługiwała ulga na badania i rozwój?

Zmianie uległa także jednak z ulg dla przedsiębiorców: ulga B+R – od tego roku będzie wyższa, ponieważ standardowe obliczanie będzie obejmowało połowę kosztów kwalifikacyjnych. Rozszerzono także ich zakres – teraz do kosztów tych należą również wydatki poniesione z tytułu uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
 • prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 • odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
 • opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Jak będzie wyglądało rozliczenie za sprzedaż własnych przetworów rolnych?

Jeżeli przychód z ich sprzedaży nie przekroczy 20 tys. zł, podatnik będzie zwolniony z płacenia za nie podatku. Dotyczy to produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej .

Zmieniły się także zasady rozliczeń w przypadku przekroczenia progu. Jeśli podatnik nie planuje otwierania działalności gospodarczej, przy dotychczasowym rozliczaniu się z tzw. innych źródeł, powinien wiedzieć o tym, że:

 • sprzedaż nie była wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, lub przeznaczonych do prowadzenia handlu,
 • jest prowadzona ewidencja sprzedaży,
 • ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy są od tej pory produktami pochodzącymi z własnej uprawy.

Podsumowanie

Zmiany w PIT za 2017 rok
Tytuł
Zmiany w PIT za 2017 rok
Opis
Sprawdź jakie co nowego czeka Cię w PIT za 2017 rok. Informacje o zmianach w podatku dochodowym w 2018 roku.
Autor
Autor
Program PIT - FSMM
Logo autora
Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY