Czym są przychody bez pokrycia w rozliczeniach PIT?

Opublikowano: 14 czerwca 2019 business-861325_640

W artykule 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie widać zapis, mówiący o tym, że opodatkowane zostały również przychody z innych źródeł i zasiłków pieniężnych. To wskazuje na tzw. przychody bez pokrycia, które są terminem tyleż znamy, co niedocenianym przez wszystkich podatników, wypełniających swój doroczny PIT. Warto zatem poznać ich definicję.

Przychody bez pokrycia a pity

Cała kwestia przychodów bez pokrycia rozstrzygana jest w artykule 25b wyżej wymienionej ustawy. Określa ona dokładnie, że „Za przychody, o których mowa (…), uważa się przychody:

1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy – w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku”.[3]

To oznacza, że wypełniając e-PIT lub e-deklarację, względnie uzupełniając druki PIT, przychody te nie mają odzwierciedlenia w tych kwotach, które wskazuje podatnik. Jeśli ich tam nie ma lub źródło zostało nieujawnione, wówczas mamy do czynienia z przychodami bez pokrycia.

Przychody opodatkowane w rozliczeniach PIT

Z drugiej strony ten sam artykuł kawałek dalej precyzuje również inną istotną dla wypełniających programem PIT online zeznania. Otóż mówi o przychodach opodatkowanych. Mówi się zatem, że „Za przychody (dochody) opodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, spełniające łącznie następujące warunki:

1) ich pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania;

2) jest możliwe określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego w odniesieniu do wartości, które mają wpływ na ustalenie takiego zobowiązania, albo zobowiązanie takie zostało określone lub ustalone, albo zostały zgłoszone do opodatkowania”.[4]

Warto zatem pamiętać o tej definicji, tym bardziej, że to, co za przychody opodatkowane się uważa musi znaleźć się w rozliczeniu przez internet czy stacjonarnie.

A co z przychodami nieopodatkowanymi?

Jest jeszcze trzecia kategoria przychodów w tym kontekście. Są to tzw. przychody nieopodatkowane. Ustawa precyzuje, że „Za przychody (dochody) nieopodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, których pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania, oraz które:

1) były wolne od podatku lub zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw albo

2) nie podlegały opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw, albo

3) były objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie właściwego podatku, jednak zobowiązanie podatkowe nie powstało albo wygasło”.[5]

Tu z kolei istotą jest to, by nie uiszczać danych kwot na zeznaniu pitów, jeśli kwalifikują się do uznania ich przychodami nieopodatkowanymi.

[3] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 13.06.2019r.
[4] Idem.
[5] Idem.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY