Informacja o przetwarzaniu danych osobowychUprzejmie informujemy, Fundacja Studencka "Młodzi-Młodym", ul. Bór 116, 42-200 Częstochowa, KRS 0000270261 (dalej: "Fundacja" lub "Administrator") przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Studencka "Młodzi-Młodym", ul. Bór 116, 42-200 Częstochowa, KRS 0000270261,

2. z Administratorem można się kontaktować:

a. pisemnie, na adres: Fundacja Studencka "Młodzi-Młodym", ul. Bór 116, 42-200 Częstochowa,

b. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@fsmm.pl

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymywania konta Partnera w systemie Fundacji, umożliwienia edycji publicznego profilu Partnera, generowania umów darowizny rzeczowej i pieniężnej, sprawdzenia ilości pozyskanych wpłat z 1% podatku oraz darowizn, a także kontaktu z Opiekunem Partnera.

5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych,

6. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy materiałów reklamowych(kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o Pani/Pani zbiórce 1% podatku, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej.

8. Ma Pan/Pani prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

b. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

c. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

e. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

f. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości dostępu do panelu Partnera Fundacji.

 
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu
Kontakt