Informacja o przetwarzaniu danych osobowych1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” z siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 116, 42-202 Częstochowa, adres e-mail: biuro@fsmm.pl, numer telefonu 795-795-747. „Fundacja Studencka Młodzi-Młodym” jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000270261, REGON 240629137, NIP 9492044231.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Porozumienia z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym” jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

3. Informacje o Oświadczeniu o Prywatności

W naszej Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie dane osobowe oraz w jakim celu zbieramy i jak je przetwarzamy. Informacja odnosi się do:

- Naszych obecnych, byłych Partnerów oraz potencjalnych nowych Partnerów

- Darczyńców – osób przekazujących darowiznę dla poszczególnych Partnerów.

4. Rodzaje danych, które zbieramy

W przypadku Partnerów indywidualnych gromadzimy imię i nazwisko Partnera, imię i nazwisko reprezentanta, nr pesel, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, nr konta bankowego.

Natomiast w przypadku Partnerów takich jak placówki oświatowe, kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia, itp. przetwarzamy dodatkowo stanowisko, NIP, REGON, KRS, adres siedziby. Nasza Fundacja gromadzi również dane wrażliwe, takie jak: oświadczenie o stanie zdrowia Partnera.

W przypadku darczyńców gromadzimy: informacje takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny.

W przypadku Profilu Partnera: Fundacja za pomocą Internetu udostępnia publicznie zdjęcia i opisy akcji umieszczone w profilach Partnerów.

5. Prawo dostępu do danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymywania konta Partnera w systemie Fundacji, umożliwienia edycji publicznego profilu Partnera, generowania umów darowizny rzeczowej i pieniężnej, sprawdzenia ilości pozyskanych wpłat z 1,5% podatku oraz darowizn, a także kontaktu z Opiekunem Partnera.

7. Skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Dane będą przetwarzane w celu:

zawarcia i wykonywania Porozumienia nawiązanego z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym” i dokonania rozliczeń w związku z zawartym Porozumieniem.

Wynikającego z obowiązku prawnego sporządzania, przechowywania i archiwizowania Umów Darowizn oraz Sprawozdań i dokumentów księgowych.

Ochrony praw Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym” zgodne z przepisami prawa.

Informacyjnym oraz marketingowym (po otrzymaniu od Państwa osobnych zgód).

Organizowania i przeprowadzania konkursów oraz zamieszczania ich wyników na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

9. Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym”, zgodnie z obowiązującym prawem, może przekazywać dane osobowe podmiotom takim jak: biuro rachunkowe - usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, bankom, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, tylko w przypadku gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Zobowiązujemy się z należytą starannością stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne zapewniające ochronę Państwa Danych osobowych. Zabezpieczamy Państwa Dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Studencką „Młodzi-Młodym” wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone, oraz do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, uniemożliwia zawarcia Porozumienia z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym”.

11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdym momencie Partner może cofnąć całkowicie lub częściowo udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych po przez wysłanie oświadczenia w tej sprawie na adres mail-owy: biuro@fsmm.pl.

 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu