PORAdY PRAWNE

1. Czy jako podatnik mam obowiązek przekazać swój 1% podatku na rzecz OPP?

Oczywiście, że nie! Odpisanie 1% podatku na organizację pożytku publicznego jest dobrowolne, i równie dobrze możesz oczywiście nic nie odpisywać. W przypadku, gdy zdecydujesz się na to drugie rozwiązanie, całość podatku zasili budżet państwa. Tak więc przekazanie 1% na OPP będzie w stu procentach działaniem słusznym.

2. W jaki sposób wydatkowane są pieniądze przekazywane z 1% w PIT?

Wszystkie pieniądze, jakie uzyskane zostaną ze zbiórki 1% podatku przeznaczane są tylko i wyłącznie na działalność pożytku publicznego. W corocznym, jawnym sprawozdaniu organizacje te przedstawiają na co zostały spożytkowane zebrane środki. Sprawozdanie sporządzane jest na wzór określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

3. Czy środki pozyskiwane przez organizacje OPP w formie 1% są uznawane za zbiórkę publiczną?

Nie, pozyskiwanie środków odpisywanych przez podatników w formie 1% nie jest zbiórką publiczną. Aby dokonać zbiórki publicznej organizacja musiałaby się ubiegać o zezwolenie na jej prowadzenie, w przypadku wpłat 1% wystarczy status organizacji pożytku publicznego.

4. W którym miejscu druku PIT mam wskazać cel szczegółowy (dopisek), na który chciałbym przekazać swój 1% podatku dochodowego?

Wypełniając zeznanie podatkowe PIT należy w rubryce ‘Informacje uzupełniające’, która znajduje się pod wnioskiem o przekazanie jednego procenta. Standardowo dla druku PIT-37 jest to „szare pole” z numerem 126, dla PIT-36 pole nr 307, dla PIT-36L pole nr 107, dla PIT-38 pole nr 60 a ryczałtowcy PIT-28 wpiszą cel szczegółowy w pole nr 128.

5. Czy ja sam także mogę pozyskiwać 1% bez pośrednictwa organizacji OPP?

Nie, jest to niemożliwe. Podmioty uprawnione do otrzymywania 1% podatku wymienione są w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stanowią o nich także przepisy o podatku dochodowych od osób fizycznych, które jasno mówią, że jedynie organizacje pożytku publicznego, posiadające status OPP, są uprawnione do otrzymywania 1% podatku.

6. Czy osoba, na którą darczyńcy przekazali swój 1%, lub opiekun osoby, na którą był przeznaczony, mogą upominać się o pieniądze z OPP, które przekazane były właśnie na jego cel?

O środkach przydzielonych na organizację OPP decyduje ona sama, gdyż jest ich beneficjentem. Jednocześnie przydzielając zebrane z podatku dochodowego środki organizacja winna kierować się statutem. Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” przekazuje środki z 1% swoim Partnerom, odpowiednio według dopisków.

7. Czy jeśli odliczałem 1% od swojego dochodu, mogę odliczyć od niego także inne darowizny?

Tak. Jednocześnie możemy w tym samym zeznaniu podatkowym dokonać darowizny na tzw. cel szlachetny. Należy jednak pamiętać o tym, że w PIT odliczamy tylko darowizny z zeszłego roku, natomiast te, które przekazujemy w bieżącym będą odliczane dopiero w kolejnym rozliczeniu, za miniony rok podatkowy. Podstawą prawną dla odliczeń na cele szlachetne jest art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. A ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Czy na organizacje OPP, poza 1% są przekazywane także innego rodzaju darowizny?

Tak, na organizacje OPP przekazywane są także indywidualne darowizny rzeczowe oraz pieniężne. Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” realizuje także darowizny indywidualne w postaci wpłat w systemie PayU. Wpłaty takie dokonywane są poprzez Panel Partnera na stronie fsmm.pl, w specjalnym okienku na danego Profilu Partnera, którego darczyńca zechce wspomóc.

9. Czy emeryci i renciści, rozliczani przez organ rentowy drukiem PIT-40 mogą przekazywać swój 1% na cele organizacji OPP?

Oczywiście, że tak! Aby tego dokonać muszą jednak złożyć samodzielnie zeznanie, gdzie w części ‘Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)’ wpiszą nazwę danej organizacji, właściwy dla niej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz wysokość kwoty darowizny, przy czym należy pamiętać, że kwota ta nie może przekroczyć jednego procenta podatku, należnego fiskusowi. Oczywiście dodatkowym warunkiem przekazania 1% będzie złożenie właściwego zeznania (np. PIT-37) przed upływem terminu, najpóźniej do 30 kwietnia 2016 roku.

10. Czy osoby prawne także mogą przekazywać 1% swojego podatku na rzecz organizacji OPP?

Nie. Swój 1% podatku mają prawo przekazywać tylko i wyłącznie osoby fizyczne, do czego podstawę prawną stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

11. W jaki sposób organizacja OPP powiadamia urząd skarbowy o numerze rachunku bankowego?

Nie ma tutaj żadnej konkretnie wskazanej przez przepisy metody, natomiast obowiązek poinformowania o numerze konta nakłada art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 209, poz. 1316. Najbardziej zalecanym sposobem będzie jednak tutaj informowanie o numerze konta w dowolnej formie pisemnej.

12. Czy podatnicy składający korektę zeznania mogą także przekazywać swój 1% na cele organizacji OPP?

Oczywiście, że tak! W myśl przepisu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) naczelnicy urzędów skarbowych winni przekazać 1% zarówno na podstawie zeznań złożonych w terminie, jak i na podstawie korekt zeznań. Ważne jest jednak, aby korekty takie były złożone w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu złożenia właściwego zeznania.

13. Kiedy moje pieniądze z 1%, przekazane w zeznaniu podatkowym trafią w ręce organizacji OPP? Czy wcześniejsze złożenie zeznania może ten proces przyspieszyć?

Terminu otrzymania pieniędzy z 1% podatku nie da się przyspieszyć, co zresztą regulują przepisy ustawy. W ich myśl naczelnik urzędu skarbowego powinien przekazać pieniądze z 1% podatku dopiero w trzecim i czwartym miesiącu, licząc od momentu, w którym upłynął ostateczny termin składania danego zeznania PIT. Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik rozliczy się miesiąc czy dzień przed upływem terminu, ponieważ i tak środki z jego zeznania trafią na konto organizacji OPP najwcześniej w lipcu, sierpniu lub wrześniu danego roku.

14. Co się dzieje w przypadku gdy organizacja OPP nie poda numeru konta bankowego dla zbiórki 1% i do kiedy ma czas na uzupełnienie tej informacji?

Środki zebrane z 1% naczelnicy właściwych urzędów skarbowych przekazują na konto bankowe organizacji OPP, do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku, gdy numer konta bankowego nie zostanie podany, organ podatkowy nie przekaże organizacji zebranych z 1% pieniędzy.

15. Czy oprócz 1% możemy, jako organizacja OPP przyjmować darowizny?

Tak - nie ma żadnej przeszkody, aby organizacja pożytku publicznego, oprócz 1%, mogła przyjmować także darowizny pieniężne i rzeczowe.

16.Jakie jeszcze przywileje, oprócz zbiorki 1% posiadają organizacje pożytku publicznego (OPP)?

Zbiórka jest najbardziej rozpoznawalną i popularną formą działalności organizacji OPP. Oprócz tego organizacje zajmują się także realizowaniem zleceń zadań publicznych, otrzymywanych od powiatów lub gmin. Dodatkowymi przywilejami organizacji OPP jest także zwolnienie od podatku dochodowego osób prawnych, podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych, a także prawo do darmowej informacji w publicznych mediach, takich radio i telewizja.

17. Czy organizacja OPP musi prowadzić sprawozdania z tego, w jaki sposób pożytkuje zebrane od darczyńców pieniądze?

Tak, musi. Zobowiązuje ją do tego status OPP, który nakłada na nią obowiązek sprawozdawczości, aby osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się o sposobie wydawania zgromadzonych środków od darczyńców. Co roku w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej organizacje OPP składają sprawozdania merytoryczne i finansowe na dedykowanych formularzach. Zawartość takich druków jest ściśle określona.

18. Kto może się ubiegać o przyznanie statusu OPP?

O status taki mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (wyjątek stanowią partie polityczne i należące do tych partii fundacje, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz samorządów zawodowych), spółki kapitałowe nie prowadzące działalności gospodarczej, które przynajmniej przez dwa kolejne lata prowadziły działalność w obszarach pożytku publicznego.

19. Kto nadaje organizacjom status OPP?

Status OPP jest nadawany przez wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych, właściwych dla adresu siedziby danej organizacji, ubiegającej się o taki status. O status taki organizacja składa wniosek, który sprawdzany jest przez organy pod kątem formalnej i merytorycznej poprawności.

20. Czy organizacja może utracić status OPP?

Tak, istnieje taka możliwość. Status OPP odbierany jest jednak wyłącznie na drodze sądowej. O wykreślenie z listy OPP występuje minister do sąd rejestrowego, co może być wynikiem np. nie złożenia rocznego sprawozdania.

21. Czy organizacja OPP może stracić możliwość ubiegania się o 1%?

Tak, organizacja może stracić taką możliwość, wciąż figurując jednocześnie w wykazie organizacji OPP (nie zostaje wykreślona).

22. Czy organizacja, która jest w trakcie ubiegania się o status OPP może przyjmować wpłaty z 1% podatku?

Nie, ponieważ organizacja powinna najpierw uzyskać status OPP, a zatem w KRS mieć wpis o nadaniu. Ważny jest tutaj także czas – taki wpis powinien pojawić się najpóźniej do 30 listopada roku podatkowego, za który podatnik przekaże swój 1%.

23. Kto może być wolontariuszem?

Każda osoba, która z własnej woli i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

24. Czy osoby małoletnie mogą być wolontariuszami organizacji OPP?

Tak, mogą nimi być. Organizacje OPP posiadają przywilej angażowania wolontariuszy poniżej szesnastego roku życia. Nad osobami takimi muszą jednak sprawować nadzór dorośli.

25. Czy wolontariat traktowany jest jako praca?

Nie. Wolontariusz nie jest także pracownikiem gdyż wykonuje on na rzecz organizacji świadczenie, za które nie pobiera wynagrodzenia. Ponadto robi to na podstawie porozumienia, a nie umowy o pracę.

26. Jakie wymogi powinna spełniać organizacja, aby mogła uzyskać status OPP?

Organizacja pozarządowa uzyskuje status dopiero po spełnieniu szeregu wymogów, określonych w ustawie. Odnoszą się one do działalności statutowej, związanej z realizacją zadań, określonych szczegółowo w art. 4. Generalnie organizacja pozarządowa winna działać na pożytek danego społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów, szczególnie w trudnej sytuacji życiowej bądź materialnej tych osób względem ogółu. Warto zauważyć, że jeśli dana organizacja działa wyłącznie na rzecz swoich członków, to nie może ona być uznawana za pożyteczną dla ogółu, choć jednocześnie stowarzyszenia działają przecież na rzecz swoich członków! Ponadto jeszcze przed, jak i w trakcie ubiegania się o status OPP organizacja winna prowadzić działalność, która przyniesie pożytek całej społeczności.

27. Czy stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego?

Tak, stowarzyszenia takie mogą ubiegać się o status organizacji OPP . Odnosi się do tego ustawa o działalności pożytku publicznego (chodzi o „organizacje pozarządowe, wymienione w ust.1”).

28. Czy organizacje kościelne, spółdzielnie mieszkaniowe i partie polityczne są uważane za organizacje pozarządowe i mogą być OPP?

Organizacje kościelne zaliczają się do szczególnego rodzaju organizacji pozarządowych. Wykładnia uznaje je bowiem za stowarzyszenia dobrowolne, jednak odnosi się o nich w szczególny sposób. Stąd osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego bądź innych związków wyznaniowych są uprawnione do uzyskania statusu OPP. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej mówimy również o szczególnym rodzaju spółdzielni, która ze względu na cel jaki realizuje, a zatem zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych (i innych) rodzin swoich członków, w tym dostarczenia im miejsca do życia. Spółdzielnie reprezentują same siebie, prowadząc działalność gospodarczą, która zaspokaja ich podstawowe potrzeby, lecz nie jest w całości przeznaczana na potrzeby pożytku publicznego. Stąd nie są zaliczane w poczet organizacji pozarządowych i OPP. Partie polityczne nie mogą być zaliczane do organizacji pozarządowych, łącznie z należącymi do nich podmiotami.

29. Czy 1% przekazywany na organizację OPP jest zawsze przekazywana w całości na cel wskazany przez podatnika w dopisku?

Z reguły tak, choć według polskiego prawa organizacja OPP nie musi części lub nawet całości kwoty przekazywać na wskazany przez podatnika cel, gdyż stanowi to przejaw jego woli. Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” zobowiązuje się do przekazywania 100% środków ze środków w przypadku osób indywidualnych oraz 90% w przypadku jednostek organizacyjnych.

 

 

 

Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu
Kontakt